Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

 

1. Niniejsza polityka prywatności (dalej jako: „Polityka”) dotyczy informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz informacji o plikach cookies w Pol-Ital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Gwintowa 8, 00-704 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000298825, NIP: 9512242277, REGON: 141285507 (dalej jako: „Pol-Ital” albo „Administrator”).

 

2. Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej https://polital.pl/ (dalej jako: „Strona Internetowa”).

 

3. Prywatność odwiedzających Stronę Internetową jest dla Pol-Ital bardzo ważna. Pol-Ital dokłada wszelkich starań, aby prywatność była w odpowiedni sposób chroniona.

 

II. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

4. Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych; dalej jako: „RODO”).

 

5. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Pol-Ital (ul. Gwintowa 8, 00-704 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000298825).

 

6. Dane kontaktowe Administratora
Z Administratorem można się skontaktować:

a) telefonicznie: 22 831 15 35;
b) pod adresem e-mail: info@polital.pl;
c) pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: ul. Gwintowa 8, 00-704 Warszawa.

 

7. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
W celu zwiększenia ochrony danych osobowych Administrator, wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji Pani/ Pana praw:

a) pod adresem e-mail: info@polital.pl;
b) pod nr telefonu: 22 831 15 35.

 

8. Cele i podstawy przetwarzania
Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) realizacji usług Administratora – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) albo realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), którym jest możliwość realizacji usług oferowanych przez Administratora;
b) obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia oraz pytania – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), którym jest możliwość obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia oraz pytania w celu realizacji usług Administratora albo na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
c) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie  uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
d) spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa – ponieważ przetwarzanie, w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym Administrator podlega (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

 

9. Okres przechowywania danych
Pani/ Pana dane osobowe Administrator będzie przetwarzać w celu:

a) realizacji usług Administratora – do momentu przedawnienia roszczeń;
b) obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia oraz pytania – do momentu zakończenia sprawy w związku ze zgłoszeniem lub pytaniem albo do momentu przedawnienia roszczeń;
c) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych – do momentu przedawnienia roszczeń;
d) spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

10. Kategorie odbiorców danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom odbiorców danych:

a) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom usług IT;
b) firmom kurierskim;
c) podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (sądom, organom państwowym).

 

11. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 

12. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/ Panu:

a) prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo usunięcia danych (w przypadku, gdy nie ma podstaw do tego, aby dane osobowe były przetwarzane);
d) prawo ograniczenia przetwarzania danych (można żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli posiadane dane są nieprawidłowe lub przetwarzane są bezpodstawnie; lub jeżeli ich usunięcie nie jest możliwe z uwagi na potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
e) prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymywania w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych na podstawie zgody; można też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi);
f) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez przesłanie takiego żądania do Administratora na adres e-mail: info@polital.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/ Pana zgody przed jej cofnięciem;
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Prawa wymienione od lit. a) do lit. e) powyżej można zrealizować poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (dane podane w pkt 7 powyżej).

 

13. Prawo do sprzeciwu
Może Pani/ Pan, w każdym czasie, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych poprzez e-mail: info@polital.pl.

 

14. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

15. Informacje o dobrowolności podania danych
Podanie przez Panią / Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji usług Administratora oraz obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia oraz pytania.

 

III. INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

 

16. Zgoda na korzystanie z plików cookies
Zgodnie z warunkami Polityki zgoda na korzystanie z plików cookies podczas pierwszej wizyty na Stronie Internetowej pozwala na korzystanie z plików cookies przy każdej kolejnej wizycie na Stronie Internetowej.

 

17. Informacja o korzystaniu z plików cookies
Strona Internetowa używa plików cookies. Przeglądając Stronę Internetową korzysta Pani/ Pan z urządzenia lub przeglądarki (oprogramowania na komputerze), które umożliwia zapisywanie plików cookies. Standardowo większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies.
Informacje mogą być gromadzone w sposób bierny, tj. bez aktywnego dostarczania tych informacji przez Panią/ Pana i przekazywane z użyciem plików cookies, gdy korzysta Pani/ Pan ze strony zgodnie z ustawieniami przeglądarki lub urządzenia do przeglądania stron internetowych – treści dostępnej w internecie, a ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies. Posiada Pani/ Pan możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies przy użyciu ustawień własnej przeglądarki internetowej.

 

18. Znaczenie plików cookies
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”):

a) to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, które są wysyłane i zapisywane na Pani/ Pana komputerze lub innym urządzeniu, gdy odwiedza Pani/ Pan daną stronę internetową;
b) zawierają dane informatyczne niezbędne do prawidłowego działania Strony Internetowej;
c) kojarzone są wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia i nie zawierają danych personalnych (imienia i nazwiska) użytkownika, a identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych;
d) nie pobierają poufnych informacji z komputera lub innego urządzenia użytkownika i na ich podstawie nie można ustalić tożsamości użytkownika.

 

19. Cel wykorzystania plików cookies
Pol-Ital używa plików cookies, które są niezbędne, aby umożliwić Pani/Panu poruszania się po Stronie Internetowej, albo w celu zapewnienia pewnych podstawowych funkcji. Celem wykorzystywania plików cookies jest zapewnienie efektywnego korzystania ze Strony Internetowej, a w szczególności dostosowanie się do sposobów korzystania z niej przez użytkowników oraz ułatwienie użytkownikom korzystania ze Strony Internetowej podczas jej przeglądania, a także późniejszego skojarzenia użytkownika w przypadku ponownego połączenia Strony Internetowej z urządzeniem, na którym zostały zapisane.

 

20. Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

a) cookies tymczasowe – związane z tzw. sesją, tj. utrzymywane tylko, podczas gdy przeglądarka jest uruchomiona i przechowywane w urządzeniu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej; w momencie jej zamknięcia pliki cookies są kasowane;
b) cookies trwałe – zachowywane na twardym dysku użytkownika, tj. zapisywane przez przeglądarkę i ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia.

 

21. Możliwość wyłączenia plików cookies
W wielu przypadkach opcja zapisywania plików cookies jest domyślnie włączona. Jednak w każdej chwili może Pani/ Pan samodzielnie dokonać zmian w ustawieniach plików cookies i wyłączyć albo włączyć mechanizm plików cookies. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez wejście w ustawienia przeglądarki internetowej, z której Pani/ Pan korzysta.
Możliwe jest skonfigurowanie przeglądarki internetowej w taki sposób, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym Pani/ Pana komputera.
Informacje dotyczące ustawień plików cookies takich jak – blokowanie, usuwanie, można znaleźć w materiałach pomocy przeglądarki lub urządzenia, z którego Pani/ Pan korzysta.
Możliwe jest także skorzystanie z informacji na stronie http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/, która zawiera procedurę wyłączenia plików cookies w przeglądarce lub urządzeniu.

 

22. Wyłączenie plików cookies w przeglądarce – konsekwencje
Wyłączenie stosowania plików cookies w Pani/ Pana przeglądarce może wpływać na możliwość korzystania ze Strony Internetowej i wiązać się z niedogodnościami podczas korzystania ze Strony Internetowej.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

23. Polityka może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z potrzebami Pol-Ital w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom w zakresie ich danych osobowych. O wszelkich zmianach Polityki użytkownicy zostaną poinformowani na Stronie Internetowej.

Potrzebujesz pomocy w doborze zamków?

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU