Rodo

Ogólna klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) – dalej jako: „RODO” – informujemy, że:

 

1. Administratorem danych osobowych jest Pol-Ital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gwintowa 8, 00-704 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego        prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000298825 (dalej jako: „Administrator”).

 

2. Z Administratorem można się skontaktować:

a) telefonicznie: 22 831 15 35;

b) pod adresem e-mail: info@polital.pl;

c) pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: ul. Gwintowa 8, 00-704 Warszawa.

 

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji Pani/ Pana praw:

a) pod adresem e-mail: info@polital.pl;

b) pod nr telefonu: 22 831 15 35.

 

4. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) realizacji usług Administratora – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) albo realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), którym jest możliwość realizacji usług oferowanych przez Administratora;

b) obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia oraz pytania – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), którym jest możliwość obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia oraz pytania w celu realizacji usług Administratora albo na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

c) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

d) spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa – ponieważ przetwarzanie, w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym Administrator podlega (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

 

5. Pani/ Pana dane osobowe Administrator będzie przetwarzać w celu:

a) realizacji usług Administratora – do momentu przedawnienia roszczeń;

b) obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia oraz pytania – do momentu zakończenia sprawy w związku ze zgłoszeniem lub pytaniem albo do momentu przedawnienia roszczeń;

c) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych – do momentu przedawnienia roszczeń;

d) spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom odbiorców danych:

a) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom usług IT;

b) firmom kurierskim;

c) podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (sądom, organom państwowym).

 

7. Administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 

8. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/ Panu:

a) prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo usunięcia danych (w przypadku, gdy nie ma podstaw do tego, aby dane osobowe były przetwarzane);

d) prawo ograniczenia przetwarzania danych (można żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli  posiadane dane są nieprawidłowe lub przetwarzane są bezpodstawnie; lub jeżeli ich usunięcie nie jest możliwe z uwagi na potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);

e) prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymywania w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych na podstawie zgody; można też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi);

f) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez przesłanie takiego żądania do Administratora na adres e-mail: info@polital.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/ Pana zgody przed jej cofnięciem;

g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Prawa wymienione od lit. a) do lit. e) powyżej można zrealizować poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (dane podane w pkt 3 powyżej).

 

9. Może Pani/ Pan, w każdym czasie, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych poprzez e-mail: info@polital.pl.

 

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

11. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji usług Administratora oraz obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia oraz pytania.

 

Potrzebujesz pomocy w doborze zamków?

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU